Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

İzzet GÜNAL, 1971 yılında Bursa’da doğdu. Ortaöğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde, Yükseköğrenimini ise Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 

  • 1997-2007 yılları arasında Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. 
  • 2007 ile 2014 yılları arasında Özel Sektörde Şantiye Şefi ve Proje Müdürü olarak çalıştı. 
  • 16.05.2014 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.
  • 20.12.2017 tarihinden itibaren Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. 

İki çocuk babasıdır.
BASKİ mesuliyet alanında inşaatları gerçekleştirilen veya BASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atık su arıtma (biyolojik, ön arıtma, paket arıtma vb.) tesisleri ile bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatlarının işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması ve bu maksatla ileriye dönük orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik tedbirlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile gerektiğinde makamın onayına sunulması, işletme laboratuarları vasıtası ile tesislerin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile değerlendirilmesi ve projelendirme safhasına getirilmesinin sağlanması başkanlığın temel görevidir.

BASKİ mesuliyet alanında inşaatları gerçekleştirilen veya BASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması ve bu maksatla ileriye dönük orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik tedbirlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile gerektiğinde makamın onayına sunulması, işletme laboratuarları vasıtası ile tesislerin içmesuyu karakterizasyonunun tespit edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile değerlendirilmesi ve projelendirme safhasına getirilmesinin sağlanması başkanlığın temel görevidir.

Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin , terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının  SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) , AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmesi,

Gerektiğinde kontrol laboratuarları ve üniversite imkanlarından da faydalanarak arıtma tesislerinin kontrol edilmesi ile lüzumu halinde ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaları planlamak ve uygulamaya koymak,

Tesislerin projelendirilme inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili Dairesilere intikal ettirilmesi, plan ve programlarını gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için iş birliği yapmak,

Arıtma tesislerinin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizini  yapmak, rapor hazırlamak ve alınan kararları  uygulamaya koymak,

BASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin hazırlanması ve bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda endüstriyel atıksu kaynaklarının denetimi ve deşarj ruhsatı verilmesi çalışmalarını yapmak,

BASKİ’nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sanayi kuruluşlarından ve BASKİ tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerinden alınana numunelerin ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca analizini yapmak ve raporlandırmak,

Bu görevlerin haricinde Genel Müdürlük tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek,

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, konu ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak, su havzalarında, sanayi işyerlerinin haricindeki tesislerin yapacağı kirlenmeleri önlemek, bunun için gerekli tedbirleri aldırmak, su havzalarının ağaçlandırılmasını sağlamak, havzalarda zararlı atık üreten konut, tesis ve firmaların mutlak mesafeden başlanarak kamulaştırma işlemlerini ilgili Dairesisinden istemek, havzalarda; yönetmelik ve yönergeler dahilinde  inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları ve benzeri ruhsat müracaatları hakkında görüş vermek,

Su havzaları koruma alanlarında bulunan BASKİ’ye ait tesis, işletme, bina ve barajlarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak, su havzalarının korunması için tespit, ikaz, yıkım ve benzeri çalışmalarda güvenliğin tesisinde Genel Kolluk Kuvvetleri ile birlikte görev yapmak,

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının her türlü  kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, konu ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak,

İçme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarına ait yağış rejimlerinin izlenmesi, gelecek yıllara ait su işletim planlamalarının yapılması, sel-kuraklık  gibi doğal afetler öncesinde, afet anında ve afet sonrasında uygulanacak tedbirlerin alınması, bunlara ait her türlü plan ve iş sırasının belirlenmesi, 

BASKİ’nin görev sahası ile Balıkesir’e su temin eden veya edecek olan su kaynaklarına ait havzaların sınırları içinde fenni şartlara uygun şekilde yapılan ve evsel atık üreten yapıların kanalizasyon bağlantı projelerinin, Atıksu Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek BASKİ’nin görüşünün verilmesini sağlamak, 

Su havzalarında evsel atık üreten sanayi işyerlerinin haricindeki mevcut endüstriyel tesislerin yapacağı kirlenmeleri önlemek, bunun için gerekli tedbirleri aldırmak, su havzalarında zararlı atık üreten konut, tesis ve firmaların mutlak mesafeden başlanarak kamulaştırma işlemlerinin ilgili Dairesisinden istenmesi, 

Su  havzalarında yönetmelik ve yönergeler dahilinde inşaat ruhsatlarına,  imar   planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları vb. ruhsat müracaatları hakkında görüş vermek,

Su havzalarının su ve rüzgar erezyonuna karşı korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine kurulmasını sağlamak, 

İlan edilen su havzalarında, endüstriyel ve evsel atık üreten tesis/konut vb. gibi yerlerden atık su numunelerinin Atıksu Dairesi Başkanlığı ile koordine içinde alarak, tahlillerinin yaptırılması ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemlerinin yapılması, 

Bu görevlerin haricinde Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek,

Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürü Vekili, 1 Atıksu Arıtma Ruhsatlandırma ve Denetleme Şube Müdürü Vekili, sözleşmeli memur statüsünde 1 Çevre Mühendisi, sözleşmeli memur statüsünde 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni personeli ile yürütülmektedir.

  • İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü 
  • Atıksu Arıtma Ruhsatlandırma ve Denetleme Şube Müdürlüğü 
  • Şube Müdürlüğü