Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
  » Şube Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

1. Hukuk Müşavirliği

Telefon: 0266 2021010 (1019)
E-posta: emine.kestirici@balsu.gov.tr

Av. Emine KESTİRİCİ, 31.01.1980 tarihinde Kütahya ilinde doğdu. Ortaöğrenimini Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde, Yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

2004 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra 19.03.2008 yılına kadar fiilen serbest avukatlık mesleğini icra etti. 31.04.2014 tarihinden sonra Balıkesir İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin sona ermesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği bünyesinde avukat olarak  görev aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görevini ifa etmekte iken, 21.08.2014 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne avukat olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli olup bir çocuk annesidir.
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği teşkilat, görev ve çalışma yönetmeliği ile hukuk müşavirliğinin görevleri belirlenmiş olup, şunlardır;

  • Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara dair muameleler yapmak, İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesini temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak,
  • Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, akdedilecek mukaveleleri, ilgili Dairesi ile müştereken tetkik ve tanzim etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatları almak ve gereğini yapmak,
  • Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek,
  • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar dahilinde gerekli tedbirleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla mesuldür.
  • Hukuk Müşavirliği İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarda gerektiğinde üniversite veya ilgili kuruluşlardan mütalaa alabilir.
  • Hukuk Müşavirliğinin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir.